NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting
Praktikos

Privacybeleid

Laatst gewijzigd op: 2 januari 2024

Inhoudsopgave

Praktikos is zich ervan bewust dat u vertrouwen in een zorgvuldige omgang met  Persoonsgegevens in haar stelt. Op deze pagina laat Praktikos weten welke gegevens zij verzamelt als u deze website of haar diensten gebruikt en waarom zij deze gegevens  verzamelt. 

Rollen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens  

Praktikos treedt op als verantwoordelijke voor de gegevens van: 

• deelnemers van opleidingen (bedrijven/ eenmanszaken/ medewerkers van bedrijven eenmanszaken etc.); 

• personeel (medewerkers in dienst); 

• leveranciers (docenten, acteurs, ICT, facilitair etc). 

Praktikos treedt niet op als verwerker. 

Noodzaak  

Praktikos verzamelt persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is om haar  doeleinden te verwezenlijken. Op het moment dat er geen grondslag meer bestaat voor het verwerken van persoonsgegevens,zullen zij deze gegevens verwijderen, tenzij erwettelijke bepalingen die anders bepalen.

Dataprotectie Impact Assessment  

Praktikos zal een Dataprotectie Impact Assessment (DPIA), ook wel  

Gegevenseffectbeoordeling doen, als de gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog  privacy risico oplevert voor betrokkenen. 

Transparantie en rechten van u als relatie  

Betrokkenen kunnen via praktikos.nl hun gegevensinzien,wijzigen en/ of verwijderen. Praktikos verwerkt persoonsgegevens altijd met menselijke  tussenkomst.

Beveiligingsmaatregelen  

Praktikos heeft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen getroffen en draagt zorg voor het creëren van privacy-bewustzijn onder medewerkers en eventuele andere personen die uw persoonsgegevens verwerken. 

Datalekken  

Praktikos meldt datalekken binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit  Persoonsgegevens. Wanneer het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zult u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden en uiterlijk binnen 72 uur. Praktikos informeert u dan over de oorzaak ervan en welke gevolgen dit voor u met zich mee kan brengen. Tevens zult u ingelicht worden over de dingen die wij  hebben gedaan en in de toekomst zullen doen om datalekken te voorkomen. 

Voor meer informatie over datalekken kunt u contact opnemen via info@praktikos.nl. U kunt ook contact opnemen indien u zelf (waarschijnlijk) een datalek heeft  geconstateerd. Praktikos verwerkt gegevens van klanten, medewerkers en leveranciers via Office365 waarvan de servers gevestigd zijn in Nederland. 

Bewaartermijnen  

Praktikos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. De bewaartermijn die Praktikos hanteert kan per doeleinde verschillen en hangt af van de soort gegevens die Praktikos van u verwerkt. Na afloop van de termijn zullen uw persoonsgegevens in 

principe worden verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat uw gegevens niet langer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn. 

Meer informatie?  

Neem dan contact op via info@praktikos.nl of bel: 050-2110053.