NBBI-leden ontvangen altijd 10% korting
Praktikos

Privacybeleid

Laatst gewijzigd op: 6 maart 2023

Inhoudsopgave

Dit is het Privacystatement van Praktikos, Viaductstraat 20-3, 9725 BG in Groningen.

Noodzaak

Praktikos verzamelt persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is om haar doeleinden te verwezenlijken. Op het moment dat er geen grondslag meer bestaat voor het verwerken van persoonsgegevens, zullen zij deze gegevens verwijderen, tenzij er wettelijke bepalingen die anders bepalen.

 

Specifiek voor het uitvoeren van de STAP-regeling legt Praktikos extra persoonsgegevens vast die verplicht zijn gesteld door STAP en deelt deze met DUO en UWV (uitvoeringsorganen STAP):

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Huisadres
  • Geboortedatum
  • Kopie certificaat

Het doel van deze gegevens opslag en uitwisseling is het mogelijk maken van een beroep op de STAP-regeling door inschrijver. 

Voor alle andere inschrijvingen bij Praktikos zijn bovenstaande gegevens niet nodig en deze worden dus ook niet vast gelegd.

 

 

 

Dataprotectie Impact Assessment

Praktikos zal een Dataprotectie Impact Assessment (DPIA), ook wel Gegevenseffectbeoordeling doen, als de gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert voor betrokkenen.

Transparantie en rechten van u als relatie

Betrokkenen kunnen via mijnpraktikos.nl hun gegevens inzien, wijzigen en/ of verwijderen. Praktikos verwerkt persoonsgegevens altijd met menselijke tussenkomst.

Beveiligingsmaatregelen

Praktikos heeft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen getroffen en draagt zorg voor het creëren van privacy-bewustzijn onder medewerkers en eventuele andere personen die uw persoonsgegevens verwerken.

Datalekken

Praktikos meldt datalekken binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zult u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden en uiterlijk binnen 72 uur. Praktikos informeert u dan over de oorzaak ervan en welke gevolgen dit voor u met zich mee kan brengen. Tevens zult u ingelicht worden over de dingen die wij hebben gedaan en in de toekomst zullen doen om datalekken te voorkomen. Voor meer informatie over datalekken kunt u contact opnemen via info@praktikos.nl. U kunt ook contact opnemen indien u zelf (waarschijnlijk) een datalek heeft geconstateerd. Praktikos verwerkt gegevens van klanten, medewerkers en leveranciers via Office365 waarvan de servers gevestigd zijn in Nederland.

Bewaartermijnen

Praktikos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. De bewaartermijn die Praktikos hanteert kan per doeleinde verschillen en hangt af van de soort gegevens die Praktikos van u verwerkt. Na afloop van de termijn zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat uw gegevens niet langer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

Meer informatie?

Neem dan contact op via info@praktikos.nl of bel:050-2110053